Ubezpieczenia

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Dodatkową klauzulą objęliśmy również czynności związane z rozliczaniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Suma ubezpieczenia została określona na kwoty określone wymienionym rozporządzeniem.