Księgowość

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w obsłudze podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe, potrafimy również obsługiwać podmioty, których sprawozdania podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Usługa w tym zakresie obejmuje:

 • kompleksowa obsługa księgowa podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • rozliczenia podatków firmowych – podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • rozliczanie podatków dochodowych właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego,
 • raporty dla zarządów i innych organów spółki,
 • wykonywanie inwentaryzacji sald podlegających uzgodnieniu drogą weryfikacji ksiąg, przygotowywanie dokumentów do pisemnego potwierdzenia sald,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wymaganych przez ustawę o rachunkowości – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i jeżeli są wymagane rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitałach – w ilości każdorazowo wskazanej przez Klienta,
 • księgowanie rezerw, leasingu, rozlicznie podatku odroczonego,
 • sporządzanie sprawozdań dla NBP,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
 • obsługa płatności dokonywanych przez firmę,
 • odbiór dokumentów od klienta,
 • opracowywanie Polityki rachunkowości,
 • opracowywanie dokumentacji organizacyjnej firm – regulaminów kontroli wewnętrznej, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych itp.,
 • doradztwo we wdrożeniach systemów informatycznych w zakresie programów finansowo-księgowych, środków trwałych, płac, rozliczeń z ZUS, gospodarki magazynowej.