Audyty sprawozdań finansowych

Działamy na rynku audytorskim od 1995 roku. Nasi Klienci to przede wszystkim spółki działające na rynku lokalnym, co nie oznacza, że ograniczamy się jedynie do badań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czynności rewizji finansowej przeprowadzamy we współpracy z doświadczonymi biegłymi rewidentami, a także przy udziale aplikantów oraz asystentów. Biegli rewidenci wywodzą się ze środowisk lokalnych doskonale zorientowanych w specyfice i problematyce spraw szerokiej grupy klientów sektora państwowego i prywatnego. Różnorodność świadczonych usług jest ściśle związana z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem naszego zespołu.

Gwarantujemy Państwu przeprowadzenie badań według najnowszych standardów, przy zastosowaniu wypracowanych – na podstawie własnych doświadczeń – metod i technik badania. Pozwala to na rzetelne i dokładne wykonanie świadczonych przez nas usług, a jednocześnie odbywa się z korzyścią dla Klientów, gdyż nie wymaga ich nadmiernego zaangażowania.

Możemy Państwa zapewnić z całą stanowczością, iż wszystkie informacje uzyskiwane w trakcie wykonywania usług są traktowane przez cały nasz zespół jako poufne i nie są w żaden sposób rozpowszechniane. Podejmujemy się realizacji usług, gdy mamy pewność, że nasza niezależność nie jest zagrożona i nie występuje żaden konflikt interesów. Chcemy naszym Klientom dostarczać obiektywnej opinii o sytuacji ekonomiczno-finansowej, która pozwoli im na podejmowanie właściwych decyzji i wybieranie korzystnych rozwiązań.

Pragniemy jeszcze raz podkreślić, że priorytetami naszej działalności są profesjonalizm, doświadczenie, poufność oraz pełna dyspozycyjność. Zawsze proponujemy wykonanie prac w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie.

W ramach naszych usług wykonujemy

  • badanie sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych)

Celem badania jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe Państwa firmy jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia jej wynik finansowy oraz sytuację majątkową i finansową.

Badanie przeprowadzamy zgodnie z wymogami określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Krajowych standardach rewizji finansowej oraz Kodeksie etyki zawodowej i/lub z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

W ramach badania oferujemy wykonanie uszczegółowionej analizy finansowej, która ma na celu przedstawić Klientom syntetyczny obraz sytuacji finansowo-majątkowej firmy.

  • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych

Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta, czy konieczne jest dokonanie istotnych zmian w sprawozdaniu finansowym Państwa firmy, dla uznania, że przedstawia ono rzetelnie, prawidłowo i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

  • due dilligence

Usługa ma na celu rozpoznanie, czy sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe – jednostek podlegających przejęciu lub połączeniu oraz jednostek znajdujących się w kręgu zainteresowań inwestorów -odzwierciedlają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i nie są obarczone istotnym ryzykiem prawnym i podatkowym. W szczególności identyfikujemy przeszacowane aktywa, nie ujęte zobowiązania i nie utworzone rezerwy na zobowiązania.

  • przegląd ksiąg rachunkowych

Celem przeglądu ksiąg rachunkowych jest sprawdzenie prawidłowości systemu rachunkowości oraz wskazanie w nim ewentualnych błędów i naruszeń.

  • badanie planów połączenia, podziału i przekształceń

Celem badania jest wyrażenie opinii o planie połączenia, podziału lub przekształcenia Jednostek. Badanie przeprowadzamy zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu przepisów z zakresu rachunkowości.

  • badanie sprawozdania założycieli Spółki

Celem badania jest wydanie opinii zgodnej z wymogami art. 312 Kodeksu spółek handlowych.

  • przeprowadzenie innych czynności rewizji finansowej

Przeprowadzamy również inne procedury audytorskie uzgodnione z Jednostką w oparciu o obowiązujące przepisy i wymogi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, takie jak np. przeglądy pakietów konsolidacyjnych, audyt systemów służb wewnętrznych.